676 W. Baltimore Street
Wilmington, Illinois 60481